บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แบบสภาวะความปกติใหม่

ณัฐพัชญ์ ศรีบูรณ์ธนา, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


บทความนี้เป็นการนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการสร้้างความมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แบบสภาวะความปกติใหม่ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการสร้้างความมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แบบสภาวะความปกติใหม่ และเพื่อทราบรูปแบบของผู้บริหารสถานศึกษา ในการสร้้างความมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง แบบสภาวะความปกติใหม่ ซึ่งนำเสนอหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมและการบริหารสถานศึกษาแบบสภาวะความปกติใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.