การศึกษาการหลากความหมายของคำกริยา dǎ ในภาษาจีนกลาง

พิชชาวีร์ กิจประภาศิริ

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต้นแบบของคำกริยา打 dǎ กับความหมายอื่น ๆ ที่ปรากฏใช้ในภาษาจีนกลาง ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีต้นแบบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญทางทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานอย่างหนึ่ง

ผลการศึกษาพบว่า จากเกณฑ์คุณสมบัติทั้งสามประการที่ถือเป็นความหมายต้นแบบของคำกริยา dǎ ที่เป็นวงความหมายหลัก “ตี ทุบ ตบ เคาะ ฯลฯ” นั้น คำกริยา dǎ  ที่เป็นวงความหมายขยาย “สร้าง, ผลิต ฯลฯ” มีคุณสมบัติของความหมายต้นแบบในระดับที่สูงกว่าวงความหมายขยายอื่น ๆ ในกรณีคำกริยา dǎ ที่เป็นวงความ หมายขยาย “ทำอากัปกิริยา ท่าทาง ฯลฯ” จะพบคุณสมบัติของความหมายต้นแบบเพียงประการเดียวเท่านั้น ส่วนคำกริยา dǎ ที่เป็นวงความหมายขยาย “ประเมิน ให้คะแนน ตีค่า ประมาณการ ฯลฯ” มีคุณสมบัติของความหมายต้นแบบน้อยที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.