การศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย จากมุมมองของนักศึกษาชาวจีนและบุคลากรชาวจีนในมหาวิทยาลัยเอกชน

Li Kunkun

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่อง“การศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยจากมุมมองของนักศึกษาชาวจีนและบุคลากรชาวจีนในมหาวิทยาลัยเอกชน” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก และส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นหัวข้อประสบการณ์ด้านที่พัก การเดินทาง การคมนาคมขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงประสบการณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาชาวจีน 25 คน บุคลากรชาวจีนในมหาวิทยาลัยเอกชน 25คน รวมทั้งสิ้น 50 คน

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นนักศึกษาชาวจีนและบุคลากรจีนต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าจุดเด่นของธุรกิจที่พักแรมของประเทศไทยคือความสะอาด จุดด้อยของธุรกิจที่พักแรมของประเทศไทยคือพนักงานในโรงแรมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติได้ไม่ดี สำหรับจุดเด่นของธุรกิจการเดินทาง/การขนส่งของไทย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสองกลุ่มต่างลงความเห็นว่าคือความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีราคาถูก จุดด้อยของธุรกิจการเดินทาง/การขนส่งของไทยคือรถติด ขนส่งสาธารณะเก่า ทำให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย สำหรับจุดเด่นของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของไทยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสองกลุ่มต่างลงความเห็นว่าราคาถูก ประเภทของอาหารไทยมีหลากหลาย มีเอกลักษณ์ จุดด้อยของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของไทยคือเรื่องของความสะอาด รสชาติที่จัดจ้านจนเกินไป สำหรับจุดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวไทยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสองกลุ่มต่างลงความเห็นว่าคือ ความสวยงามของธรรมชาติไทย สะอาด จุดด้อยของทรัพยากรท่องเที่ยวไทยคือประเทศไทยไม่มีมาตรการการดูแลและป้องกันความเสียหายของธรรมชาติ อันเกิดจากฝีมือมนุษย์เท่าที่ควร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.