การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยจิตวิทยาเชิงบวก: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม

จิรวุฒิ พงษ์โสภณ, นัฐกาญจน์ ผิวขาว, นิรภาดา จำเนียรทรง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลของการใช้แนวทางจิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรโรงเรียนวัดชัยมังคลารามซึ่งได้ทำการศึกษาใน 3 มิติ ได้แก่ 1) ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร 2) ด้านแผนงานและการดำเนินงาน และ 3) ด้านความสุขในการทำงาน โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในระยะเวลา 5 เดือน ผลการเก็บข้อมูลพบว่าหลังจากที่ได้ประยุกต์ใช้แนวทางจิตวิทยาเชิงบวกบุคลากรมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น มีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน มีการประสานงานและการติดตามงานที่ดีขึ้น และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ร่วมกันของทีมงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.