ประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟต์ในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora infestans และส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ

วิศิษฐ์ เจริญอึ๊ง, เกวลิน คุณาศักดากุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟต์ (EA) ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytophthora infestans และประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศจากการแยกเชื้อราสาเหตุโรคจากตัวอย่างพืชที่แสดงอาการของโรคที่เก็บรวบรวมจากแปลงปลูกของเกษตรกรภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้จำนวน 10 ไอโซเลทนำมาทดสอบความสารถมารถในการเกิดโรคและคัดเลือกไอโซเลทที่มีความรุนแรงที่สุดเพื่อใช้ในการศึกษา จากการคัดกรองเชื้อ EA จำนวน 40 ไอโซเลท ในการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อรา P. infestans โดยใช้เทคนิค dual culture เพื่อประเมินผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของ P. infestans เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในแนวรัศมี (PIRG) พบว่า เชื้อ EA จำนวน 10 ไอโซเลท ได้แก่ CINc1 CINv1 CINv2 CINv3 CEN26 GAR1 PRE5 COF1 MET4 และ DUC2 สามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคได้ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งมากกว่า 80% จึงนำเชื้อ EA ทั้ง 10 ไอโซเลทนี้ มาทดสอบความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้สปอร์ แขวนลอยของเชื้อ EA หยดลงตรงบริเวณโคนต้นมะเขือเทศ พบว่า ไอโซเลท CEN26 แสดงเปอร์เซ็นต์การส่งเสริมการเจริญเติบโตสูงสุดทั้งในด้านความสูง จำนวนใบ ขนาดลำต้น น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของมะเขือเทศ และสามารถแยกเชื้อกลับจากเนื้อเยื่อใบ ลำต้น และรากของมะเขือเทศ ได้ 100%

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.