ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภควรรณ ห่อคนดี

Abstract


ในศตวรรษที่ 21 โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม โลกในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ส่งผลต่อการทำงานของคนในองค์การต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนด้วย โรงเรียนต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อผลิตการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันโลกให้กับนักเรียน ผู้มีบทบาทสำคัญให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะการเป็นผู้นำที่สำคัญ 4 ทักษะ ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลให้ผู้ร่วมงาน 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทักษะทั้ง 4 นี้จะช่วยสร้างภาวะผู้นำที่ดีและทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำโรงเรียนไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพเท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.