การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

กมลพร บุญนนทารมย์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


การบริหารองค์กรในปัจจุบันต่างเผชิญกับความไม่แน่นอนและความท้าทายอยู่เสมอ ความไม่แน่นอนเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสให้กับองค์กร ในการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์บริหารงานทั้งเชิงลึก และเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานขององค์กร การกำจัดโอกาสหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนมีหลายประการผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กรและร่วมกันกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนและ ความเสี่ยงของโอกาสได้อย่างมีประสิทธิผล ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรขององค์กรได้ สามารถสร้างทางเลือกหรือทิศทางที่สอดคล้องกับการกำหนดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อองค์กร เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการและเน้นความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ บุคลากร กระบวนการทำงานและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับองค์กร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.