ผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นของกลูโคสต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Candida parapsilosis

ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์

Abstract


Candida parapsilosis เป็นจุลชีพประจำถิ่นของมนุษย์ซึ่งมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ สามารถสร้างไบโอฟิล์มที่ประกอบด้วยสารพอลิเมอร์มาปกคลุมเซลล์จึงช่วยปกป้องเซลล์ภายในจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได้  ดังนั้นการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อจุลินทรีย์จึงเป็นปัญหาสำคัญหากมีการติดเชื้อในผู้ป่วย นอกจากนี้เชื้อยังสามารถสร้างเอนไซม์โปรตีเนส ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงของการติดเชื้อมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นของกลูโคสต่ออัตราการเจริญเติบโตการสร้างไบโอฟิล์มและการสร้างเอนไซม์โปรตีเนสของเชื้อ C. parapsilosis โดยศึกษาในอาหาร YNB ความเข้มข้นของกลูโคสที่ 0.9 และ 10 เปอร์เซ็นต์ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องและที่ 37 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่า C. parapsilosis ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร YNB ที่ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสความเข้มข้น 0.9 เปอร์เซ็นต์ และบ่มที่อุณหภูมิห้อง มีอัตราการเจริญเติบโตและมีความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มได้ดีที่สุด แต่การบ่มที่ 37 องศาเซลเซียสจะมีการสร้างเอนไซม์โปรตีเนสได้ดีกว่า ดังนั้นงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการเติมน้ำตาลกลูโคสในปริมาณความเข้มข้นที่สูงขึ้นไม่มีผลต่อคุณสมบัติของเชื้อ C. parapsilosis ที่ศึกษา แต่อุณหภูมิที่บ่มเชื้อมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต การสร้างไบโอฟิล์ม และการสร้างเอนไซม์โปรตีเนส ของเชื้อ C. parapsilosis

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.