ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนพงษ์ นามพิมพ์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ภาวะผู้นำทางวิชาการมีบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อ การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้และการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรงนั้น เป็นเงื่อนไขของปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การ ปฏิบัติของโรงเรียน
มีความคาดหวังสูงต่อผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้น Larson. (2006) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ Hopkins. (2001) และพบว่าองค์ประกอบความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์และเป็นตัวทำนายความมีประสิทธิผลของโรงเรียน Buzzi. (1991)  
          ดังนั้น ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้นำเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการบังคับบัญชามอบหมายในกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และผู้นำจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนนั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่มีความรอบรู้ ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการย่อมสามารถบริหารปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.