การวิเคราะห์คุณภาพของขิงด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

สิรีธร อําพันธุ์, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, กัญญา ภู่ระหงษ์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณภาพของขิงโดยตรวจหาสารสำคัญ 6-gingerols ด้วยวิธี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography; HPLC) การวิเคราะห์คุณภาพของขิง ทำโดยนำตัวอย่างขิง 250 มิลลิกรัม ใส่ลงใน volumetric flask 25 มิลลิลิตร เติมเมทานอล ลงไป 15 มิลลิลิตร นำไป sonicate เป็นเวลา 30 นาที ปรับปริมาตรด้วยเมทานอล ผสมให้เข้ากัน แล้วนำสารละลายที่ได้กรองผ่านหัวกรองชนิด nylon ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ฉีดสารละลายตัวอย่างที่ได้ ปริมาตร 20 ไมโครลิตร เข้าสู่ระบบโครมาโทกราฟซึ่งประกอบด้วย คอลัมน์ VDSpher PUR 100 C18-SE, 4.6x250 มิลลิเมตร, 5 ไมโครเมตร วัฏภาคเคลื่อนที่คือส่วนผสมของร้อยละ 2  โดยปริมาตรต่อปริมาตรของกรดอะซิติกในน้ำ และอะซิโทไนไตรล์ ชะแบบเกรเดียน ด้วยอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวัดสารด้วยอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร จะตรวจพบสาร 6-gingerol ที่ retention time เท่ากับ 23.87 นาที และเมื่อทำการทดสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่ากราฟมาตรฐานของ 6-gingerol มีความเป็นเส้นตรงในช่วง 0.0039-0.0234 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.9996 ค่าความแม่นอยู่ในช่วงร้อยละ 100.01-101.84 ค่าความเที่ยงอยู่ในช่วงร้อยละ 1.21-1.44 มีค่าขีดจำกัดของการตรวจพบและขีดจำกัดของการหาปริมาณ เท่ากับ 0.13 และ 0.39 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อศึกษาปริมาณสาร 6-gingerol ในขิง จำนวน 6 ตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณสารดังกล่าวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.41-2.16 โดยน้ำหนัก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.