การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก

สติวณิตย์ เชยชัยภูมิ, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


ระดมทรัพยากรทางการศึกษา คือการดำเนินการหรือกิจกรรมให้ได้มาซึ่งทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งที่เป็นเงิน หรือไม่ใช่เงิน มีกลยุทธ์ที่จำแนกได้เป็น 2 ประเด็น คือ 1) ด้านบุคคล ผู้บริหารที่มีความสามารถ
มีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับและศรัทธา รวมถึงผู้ปฏิบัติ ที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดี 2) ด้านการจัดการ การควบคุมกำกับติดตาม และองค์ประกอบของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 1) เป้าหมายของการระดมทรัพยากร 2) ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 3) แหล่งทรัพยากร 4) เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 5) การจัดการระบบการทํางาน 6) การประชาสัมพันธ์ 7) งบประมาณ และ 8) ความโปร่งใส

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.