ฤทธิ์ของสารสกัดไตรเทอร์ปีนไกลโคไซด์จากปลิงทะเลขาว Holothuria scabra ต่อการกระตุ้นกระบวนการกินตัวเอง (autophagy) ของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งต่อมลูกหมากมนุษย์

อชิรญา กิตติบุญญา, ลภัสรดา ยุรศักดิ์พงศ์, ศิโรรัตน์ จันทา, กันตา ปรานวีระไพบูลย์, กุลธิดา ชัยธีระยานนท์

Abstract


มะเร็งต่อมลูกหมากจัดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอับดับต้น ๆ ที่ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตสูงในเพศชาย การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่มีประสิทธิภาพนั้นยังมีข้อจำกัดและมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพของสารต้านมะเร็ง โดยเฉพาะสารสกัดจากธรรมชาติ พบว่าในปัจจุบันสารสกัดจากธรรมชาติบางชนิดมีคุณสมบัติกระตุ้นการเกิดกลไกการกินตัวเอง (autophagy)  ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งและความรุนแรงในการดำเนินโรคได้ ด้วยความท้าทายนี้ สารสกัดจากไตรเทอร์ปีนไกลโคไซด์ (TG) เป็นสารเมแทบอไลต์แบบทุติยภูมิ ที่ได้จากปลิงทะเลขาว Holothuria scabra (HS)  มีคุณสมบัติของการต้านมะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกระตุ้นการเกิดกลไกการกินตัวเองในมะเร็งต่อมลูกหมาก ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากไตรเทอร์ปีนไกลโคไซด์จากปลิงทะเลขาว Holothuria scabra (TGHS) ต่อกระบวนการกินตัวเองของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด PC-3 หลังจากทำการทดลองโดยบ่มเพาะเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด PC-3 ด้วยสารสกัด TGHS ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันและทดสอบด้วยวิธี CCK-8 พบว่าจำนวนเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด PC-3 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในลักษณะที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ในการบ่มเพาะ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัด TGHS สามารถเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกินตัวเองของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด PC-3 ด้วยวิธี western blot ดังนั้น การศึกษาและเข้าใจถึงผลของสารสกัดจากปลิงทะเลต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากชนิด PC-3 จะสามารถนำไปสู่การต่อยอดและพัฒนาเพื่อหาวิธีที่เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.