การวิเคราะห์รูปแบบทางพันธุกรรมของหมู่โลหิต MNS hybrid glycophorin ชนิด (B-A-B) ในผู้บริจาคโลหิตคนไทยโดยใช้เทคนิค High Resolution Melting Assay

พลอยมณี สุวรรณวุฒิชัย, ภัทริน ตั้งธนตระกูล, ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช

Abstract


บทนำ MNS hybrid GP(B-A-B) glycophorins พบได้ทั่วไปในคนเอเชีย hybrid glycophorin แต่ละชนิดจะสร้างชุดของแอนติเจนเฉพาะที่มีความชุกต่ำหลายตัวและแอนติบอดีต่อแอนติเจนเหล่านี้มีความสำคัญทางคลินิก ปี 2018 พบ hybrid GP(B-A-B) ชนิดใหม่ คือ GYP*MUR homozygous ซึ่งทำให้เกิด แอนติเจนใหม่คือ JENU เป็นลบและพบแอนติบอดีจำเพาะในผู้ป่วยชาวไทย ทำให้ยากต่อการจัดหาโลหิตที่เข้ากันได้แก่ผู้ป่วย เนื่องจาก antiserum ที่จำเพาะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ดังนั้น จึงได้พัฒนาเทคนิค  polymerase chain reaction (PCR) high-resolution melting (HRM) เพื่อใช้ตรวจหาจีโนไทป์สำหรับแอนติเจนที่มีความชุกต่ำนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความถี่ของ GYP*MUR homozygous (แอนติเจน JENU ลบ) และอาจพบรูปแบบทางพันธุกรรมอื่นๆของ hybrid GP(B-A-B) glycophorins

วิธีการศึกษา สกัด DNA จากตัวอย่างเลือดจากผู้บริจาคโลหิตชาวไทยจำนวน 60 ราย ที่ให้ผลตรวจแอนติเจน s เป็นลบกับน้ำยา anti-s monoclonal IgM clone P3BER แต่ให้ผลเป็บ s บวกกับน้ำยา polyclonal IgG. ตัวอย่าง DNA  นำมาทดสอบหารูปแบบ hybrid glycophorins (B-A-B) ด้วยเทคนิค PCR HRM

ผลการศึกษา พบตัวอย่าง  50 รายใน 60 (83.3%) เป็น homozygous hybrid glycophorin GYP*Mur  (แอนติเจน JENU ลบ) ตัวอย่างอีก 10 ราย ( 16.7%)  น่าจะเป็น hybrid glycophorin (B-A-B) ชนิดอื่น เนื่องจาก primer ที่ใช้ มีความจำเพาะกับ hybrid glycophorin (B-A-B) ได้แก่ GP.Bun, GP.Hop, GP.HF และ GP.Kip ทั้งนี้ผู้วิจัยจะทำการตรวจหาลำดับเบสของตัวอย่างดังกล่าวด้วยวิธี sanger sequencing ต่อไป

สรุป  PCR HRM สามารถนำมาใช้ตรวจหา homozygous GYP*MUR  (แอนติเจน JENU ลบ) ทั้งยังสามารถตรวจพบ hybrid glycophorin (B-A-B) alleles ชนิดอื่นได้ เทคนิคนี้ ทำได้ง่าย รวดเร็ว ราคาถูก เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นงานประจำ ในตรวจหาจีโนไทป์ของหมู่โลหิตที่มีความชุกของแอนติเจนต่ำ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.