องค์กรแห่งการเรียนรู้: การจัดการความรู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนัก

วุฒินันท์ ประธาน, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


 ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ยุคของข้อมูลสารสนเทศ ส่งผลให้องค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษา มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพราะมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความพร้อมในการพัฒนาและความอยู่รอดในระยะยาวขององค์การ ซึ่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและให้ความสำคัญ โดยนำองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ได้แก่ ความรอบรู้ของบุคคล (Personal Mastery) แบบแผนความคิด (Mental Models), มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Building Shared Vision), การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) และการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) อันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มาปรับใช้กับบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งเน้นการสนับสนุนให้ครูผู้สอนและบุคลากรได้รับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความถนัดอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เน้นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.