ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการขับร้องประสานเสียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ก่อกิจ โกวิทกุล, วัน เดชพิชัย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการขับร้องประสานเสียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากลระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการขับร้องประสานเสียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ที่เรียนรายวิชาดนตรีสากล 1 ห้องเรียน จำนวน 45 คน ซี่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกทักษะการขับร้องประสานเสียง และคู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่า E1 / E2 และการทดสอบ t-test แบบ Dependent Sample ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการขับร้องประสานเสียงที่สร้างขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพได้ค่า E1 / E2 เท่ากับ 84.04/84.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 75/75 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากลที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการขับร้องประสานเสียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.