การศึกษารูปแบบการเลี้ยง เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตไก่ไข่ : กรณีศึกษาฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ธีราพัฒน์ จักรเงิน, สรียา ทรัพย์สิริ, กรรณิการ์ มอญแก้ว, วรศิลป์ มาลัยทอง, วิริยา แซ่หลี

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงและวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตไก่ไข่ กรณีศึกษาฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ วิธีการศึกษาโดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การปลดไก่แก่ที่อายุ 70 สัปดาห์ มีต้นทุนรวมต่อการเลี้ยงไก่ไข่ 1 ตัว เท่ากับ 1,494.80 บาท แบ่งเป็น ต้นทุนผันแปรรวม 1,437.50 บาท ประกอบด้วย ค่าพันธุ์สัตว์ 180.72  บาท ค่าอาหาร 837.26 บาท ค่าแรงงาน 373.04 บาท ค่านํ้าประปา 31.33 บาท ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.99 บาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13.16 บาท ต้นทุนคงที่ 57.31 บาท ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน 36.56  บาท และค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ 20.75 บาท โดยไก่ให้ไข่เฉลี่ยตัวละ 246.73 ฟอง คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยต่อฟอง 6.06 บาท

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.