ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรากต้นรางจืดแคปซูลในการช่วยลดอาการมึนเมาแอลกอฮอล์

ศลิษา พุ่มพวง, ธวัชชัย กมลธรรม, สรรใจ แสงวิเชียร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรากต้นรางจืดแคปซูลในการช่วยลดอาการมึนเมาแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ใน จ.ฉะเชิงเทรา อายุ 20-40 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติเป็นผู้มีอาการแพ้แอลกอฮอล์ จำนวน 110 คน ดำเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.27, S.D= 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านประโยชน์ชีวิตประจำวัน ( = 4.44, S.D= 0.37) รองลงมาเป็นความพึงพอใจด้านการเก็บข้อมูล ( = 4.35, S.D= 0.42) อันดับสุดท้ายคือ ความพึงพอใจด้านสรรพคุณการรักษา ( = 4.06, S.D= 0.38) ด้านข้อเสนอแนะพบว่า ควรปรับราคาให้ถูกลง ควรมีแพคเกจที่ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบมากขึ้น สุดท้ายคือ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.