อิทธิพลของแนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ในการทำงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผกาวรรณ ไพรัตน์, วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อศึกษาอิทธิพลของแนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานด้วยวิธีการทบทวนเอกสารและการวิเคราะห์เอกสาร เพื่อทำความเข้าใจเหตุผลในเชิงทฤษฎีและให้ได้บทสรุปขององค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือ           ผลการศึกษาพบว่า การอบรมและพัฒนา การให้รางวัล การมีอิสระในการทำงาน องค์ประกอบของภาระหน้าที่ ความต้องการงาน และการสะท้อนของงานหรือการป้อนกลับ เป็นองค์ประกอบของแนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน โดยแนวปฏิบัติในทุกองค์ประกอบจะช่วยเสริมสร้างความสามารถ แรงจูงใจ และโอกาส ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์การและผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลการศึกษาครั้งก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการประยุกข์ใช้แนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และประเภทงานที่ทำในแต่ละบริบทขององค์การ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับ HR มืออาชีพในการมุ่งพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.