ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในห้างพันทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ

ซิม อนวัชการ, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


การใช้เทคโนโลยีจำพวกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม งานวิจัยนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ของลูกค้าร้านจำหน่ายอุปกรณ์ในห้างพันทิพย์พลาซ่า การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สำรวจจากลูกค้าร้านจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติวิเคราะห์ประกอบด้วย independent t–test, one way ANOVA และการวิเคราะห์ multiple regression ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้างพันทิพย์พลาซ่า มีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผลวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนาร้านค้าจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับกิจการให้สูงขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.