การบริหารงานบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID19) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร

สราวุฒิ ไทยสงค์, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัด การศึกษาในรูปแบบปกติได้ อีกทั้งต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจึงต้อง ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ไม่อาจหยุดนิ่ง ให้สามารถผลิตผู้เรียนที่มี คุณภาพออกสู่สังคมต่อไป ทั้งนี้ การบริหารงานบุคคลในองค์กร มีความสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการ ขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษา หากผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ผู้บริหารจึงต้องบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หากเกิดการทำงานที่ใช้เทคโนโลยี โดยการบริหารงานบุคคลให้ใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้นำในการปฏิรูปการทำงานขององค์กร ผู้บริหารต้องอาศัยกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรให้เป็นบุคลากรยุค ดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดูแลสวัสดิภาพและความมั่นคงของ บุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทุ่มเทพัฒนาตนเอง มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.