ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุด ในจังหวัดปทุมธานี

ภูษณิศา แชมลำ, สัณหะ เหมวนิช

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุด หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ของอาคารชุดที่มีผลต่อการกำหนดราคาห้องชุดในจังหวัดปทุมธานี จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว งานศึกษาเรื่องนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากสถิติการจดทะเบียนอาคารชุดใหม่ ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 28 โครงการ 11,134 ห้องชุด โดยอาศัยการวิเคราะห์แบบจำลองของ Hedonic Price มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ของอาคารชุดกับการเปลี่ยนแปลงของราคาห้องชุด เพื่อนำมาประมวลผลด้วยวิธี Regression Analysis ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่มีนัยสำคัญทางสถิติ และมีเครื่องหมายทิศทางตรงกับที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ มี 28 ปัจจัย โดยที่ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งที่ ได้แก่ อาคารชุดที่ตั้งอยู่ติดถนนหลักจะมีราคาสูงกว่าพื้นที่อื่น การมีระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าที่น้อยราคาห้องชุดก็จะสูงขึ้น ในด้านโครงสร้าง ได้แก่ เนื้อที่ดิน มูลค่าที่ดิน จำนวนห้องชุด ขนาดห้องชุด ตำแหน่งชั้น ลิฟต์โดยสาร ห้องชุดที่มีการแบ่งห้องนอน ห้องน้ำที่มีการแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้ง วัสดุตกแต่งภายในที่มีคุณภาพดีกว่าราคาก็จะสูงกว่า พื้นที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว สระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกาย สำหรับด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อาคารชุดตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรม และ/หรือย่านสถานศึกษา ความนิยมเชิงพื้นที่มีอาคารชุด ระยะห่างจากโรงพยาบาล ระยะห่างจากสถานศึกษา ระยะห่างจากสวนสาธารณะ ระยะห่างจากห้างสรรพสินค้า และระยะห่างจากศูนย์การค้าชุมชน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.