การศึกษากลไกของสารสกัดกระชายดำในการต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านม

ชลธิชา เขียวอ้อม, ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร, พรชัย โอเจริญรัตน์, ธนวรรณ กุมมาลือ, ปีติ ธุวจิตต์, ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา

Abstract


ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบันมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิง คือมะเร็งเต้านมและนำไปสู่การเสียชีวิตด้วยเช่นกัน ซึ่งการรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบันเป็นการรักษาแบบองค์รวมขึ้นกับระยะและความรุนแรงของมะเร็ง มีการศึกษาอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับสมุนไพรในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ในการศึกษาครั้งนี้เราต้องการทดสอบผลของสารสกัดจากกระชายดำในการต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมวิธีการดำเนินการ ทดสอบผลของสารสกัดกระชายดำในเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7, MDA-MB-231 และ SKBR-3) โดยทดสอบดูความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมโดยใช้ MTT assay,  ดูการกระจายของปริมาณ DNA ภายในวัฏจักรเซลล์ (Cell cycle) ด้วยการย้อมโพรพิเดียมไอโอไดต์ (PI) และเพื่อดูรูปแบบการตายอะพอพโทซิส (Apoptosis) โดยการย้อมแอนเนคซินไฟร์และโพรพิเดียมไอโอไดต์ (AnnexinV/PI) แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธีการโฟลไซโทเมทรี (Flow cytometry) ผลการทดลอง ผลที่ได้จากการทดลองครั้งนี้พบว่าสารสกัดกระชายดำสามารถออกฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดอื่นโดยแสดงค่า IC50 470 mg/ml และผลการวิเคราะห์ด้วยด้วยโฟลไซโทเมทรี (Flow cytometry) พบว่าสารสกัดกระชายดำสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการกระจายของเซลล์ในช่วง  sub G0/G1 phase และเหนี่ยวนำให้ MCF-7 เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส สรุป สารสกัดจากกระชายดำออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ได้ดีอย่างจำเพาะต่อเซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 นอกจากนี้สารสกัดกระชายดำกระตุ้นให้เกิดการกระจายของปริมาณ DNA ภายในวัฏจักรของเซลล์และเหนี่ยวนำให้เกิดอะพอพโทซิส

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.