Vol 2, No 1 (2018)

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

Graduate School Conference 2018

Table of Contents

cover

ปก ปก

content

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
สารบัญ สารบัญ

Articles

กรกช วนกรกุล, มรกต ภู่ทอง, เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, ภัทิรา มาศมาลัย, โศภิณภา สุนทรวร, ธนัช กรศุภกิจ
1-9
กรจักร สุขลิ้ม
10-16
กรชนก ชมพิกุล, วิธู ชูศรี, ธัชพงศ์ ชูศรี
17-26
กรรณิการ์ ปานนุช, พูลพงศ์ สุขสว่าง, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
27-36
กฤษธรา ยองใย
37-44
กัญญาพัชร วุฒิยา, เกียรติคุณ พุดคุ้ม
45-53
กาญจนา แก้วกุล, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล
54-62
กานต์สุดา แก้วมีสี
63-73
กิจภัทร สุขลิ้ม
74-79
กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์, ศุภานัน สิทธิเลิศ
80-89
เกษณี เตชพาหพงษ์
90-102
ขจรศักดิ์ วิเศษสิงห์, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล
103-112
ขจรศักดิ์ ศักดาพงศานุรักษ์
113-119
ขวัญกมล สายเส็น
120-128
ขวัญชนก บุญนาค
129-137
ขวัญชีวา กุกำจัด
138-145
จรินทร นามขาน, สุรีรัตน์ สหุนาฬุ
146-154
จริยา เกิดไกรแก้ว
155-164
จริยา สิริรัตน์คุณาธิป, นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล
165-176
จักรินทร์ รวมจิต, อนันต์ แก้วตาติ๊บ, สุชาติ ลี้ตระกูล
177-187
จิตราพร แก้วพรม
188-194
จิระเดช สวัสดิภักดิ์, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
195-204
ชนนิกานต์ จงไกรจักร, ชุติมาวดี ทองจีน
205-213
ชรินทร เขียวจันทร์, ธนเดช กังสวัสดิ์, ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
214-224
ชลวัชร ประวาลปัทมกุล
225-234
ชัชรีย์ บุนนาค
235-241
ชัยชาญ แก้วชิงดวง
242-249
ชัยวัฒน์ บรรลือ, อดุลย์ วังศรีคูณ
250-257
ชิชนันนท์ ช้างเนียม, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
258-265
ชิดชนก ขวัญพรม, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กุลนิเทศ
266-273
Chinawatt Amnuyepol, Narong Kulnides, Nich Wongsongjia
274-277
ณฐมน จินดา
278-285
ณฐมน ไรวา, สุวรรณ จันทิวาสารกิจ, จิรพล สังข์โพธิ์
286-295
ณัฎฐ์ชุดา บุญชื่น, อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
296-304
ณัฐทพัสส์ ฉันทานุลักษณ์, รพีสร เฟื่องเกษม
305-312
ณัฐธยาน์ ชุณหวิริยะกุล
313-321
ณิษา วงศ์สุตาล, สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
329-337
Nitshadapa Tiprungsri, Narong Kulnides, Nich Wongsongia
322-328
ดนัย ดิษาภิรมย์, นัทนิชา หาสุนทรี
338-345
ธนัทพงษ์ วังทะพันธ์, ชลทิพย์ จันทร์จำปา, วนิดา วอนสวัสดิ์
346-353
ธีร์ ชาติภูธร, สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์, ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
354-363
ธีรยุทธ แก้วเกร็ด, ชุติมาวดี ทองจีน
364-372
ธีระวุฒิ วชิรมโนวาทย์, ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล
373-381
นฏกร สิทธิสุทธิ์, ชุติมาวดี ทองจีน
382-390
นริศรา สารีบุตร, ภัทรา สวนโสกเชือก, กนกวรรณ สุภักดี, วัชระชัย บุญน้อย, พชร วารินสิทธิกุล
391-400
นักรบ กล้าศึก
401-410
Nantanit Tohpong, Wiriya Duangsuwan, Poonsuk Prasertsan
411-419
น้ำมนต์ สุขสงวน, ชุติมาวดี ทองจีน
420-428
นิยม บุระคร
429-441
บัญชา บุญบำรุง, รุ่งอรุณ รังรองรัตน
442-453
ปณพัฒน์ ประสานบุญเลิศ, รพีสร เฟื่องเกษม
454-462
Panidhan Panyanidhikul, Ithikorn Khamdej, Vorravee Pattaravongvisut
463-471
ปณิธี ชลนิธี, ชำนาญ งามมณีอุดม
472-483
ปัญจพร ทองเล็ก, ทิวัตถ์ มณีโชติ, ชัชสรัญ รอดยิ้ม, นัฐพงศ์ ส่งเนียม
484-490
ปาริฉัตร จันทะเขียง
491-501
ผกามาศ มาสอน
502-508
พรพิศ งามพงษ์
509-518
พัณมนณัฐ เพ็ชรมาตย์
519-527
พิมพิกา พูลสวัสดิ์, ดรณีกร สุปันตี
528-536
พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์
537-547
กลุสาร พิศุทธิ์ศักดิ์
548-557
ไพโรจน์ สุวรรณปักขิณ, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, สุคนธ์ เครือน้ำคำ
558-567
ภัทรสุดา มณฑา, สุวันชัย หวนนากลาง
568-575
ภูริวิชญ์ โทสุรินทร์, รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
576-586
ภูวรักษ์ ไผทรักษ์, ชุติมาวดี ทองจีน
587-595
มุทิตา สำเภาเงิน, เทวินทร์ ภาสมณี, วินัย วงษ์ไทย, วิเชพ ใจบุญ, พัฒณัฏฐ์ เทพอัตถาพร
596-606
รักษ์ วรุณวนารักษ์, อัมพร ดอนชัย, สุภาพร เตวิยะ, สุดาพร ปัญญาพฤกษ์, ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์
607-615
Renu Pongsaree
616-623
โรจนพงศ์ องอาจอิทธิชัย, ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลการต์
624-631
ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ, ปะราสี เอนก, จินดาภา ศรีสำราญ
632-640
วรัชญา เตชะนอก, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
672-681
ลัดดาวัลย์ สมตน, รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
641-651
วรรษมน โลกานุวัตรเสถียร, วิภาดา ประสารทรัพย์
652-659
วรสรรค์ แสนตระกูล, กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
660-671
วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
682-693
วริยา ปานปรุง, ทิวัตถ์ มณีโชติ, ชัชสรัญ รอดยิ้ม, นัฐพงศ์ ส่งเนียม
694-703
วศิน วิริยาภรณ์ประภาส, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, พนมขวัญ ริยะมงคล
704-713
วัชระพงศ์ อินทรักษ์, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์, กมลพร สอนศรี, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
714-726
วานิช อินคงงาม, รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
727-736
วาสินี จีนดี
737-742
วิทวัส เล็กพูนเกิด, พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
743-751
วิลาวัณย์ จึงมานะกิจ, ธัชพงศ์ ชูศรี
752-760
วีรวัฒน์ พุ่มพยอม, อิทธิกร ขำเดช, วรวีร์ ภัทรวงศ์วิสูตร, อนุชมา ธูปแก้ว
761-771
ศรัณย์ เถาสุวรรณ์, ชุติมาวดี ทองจีน
772-781
ศรุต ดิลกภัทรวุฒิ, สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
782-793
ศิวิมล เชื้อรุ่ง, ศิวพันธ์ ชูอินทร์
794-799
ศุภกร เตชะนรเศรษฐศิริ, ชำนาญ งามมณีอุดม
800-809
ศุภธิดา มีทอง, ชุติมาวดี ทองจีน
810-819
ศุภรดา เผือกงาม, ชุติมาวดี ทองจีน
820-828
สตรีรัตน์ แสงวิเชียร, ฐิติยา เพชรมุนี
829-839
สมเกียรติ อินทสิงห์, กนกวรรณ อังกสิทธิ์, มนัส ยอดคำ, จุไรรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
840-848
สมภพ เพ็ชรดี
849-858
สาธิตา ศุภาพิชญ์ชุติภาส, รพีสร เฟื่องเกษม
859-866
สิทธิพัฒน์ ภู่ทอง, วิชาญ วิมานจันทร์, ปรีดา จันทวงษ์
867-875
สิริไชย พรมเจียม, ตาณ เหล่าเจริญสุข, สัณหณัฐ เชาว์กิจค้า, ธัญนันท์ ภูผาจง
876-886
สีห์สุระ วารีสอาด, วิภา เจริญภัณฑารักษ์, แววบุญ แย้มแสงสังข์
887-895
สุกัลญา ทับทิม, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล
896-903
สุจิตตรา เอกภูมิ, ธนาศรี สีหะบุตร, วิธิดา พัฒนอิสรานุกุล
904-911
สุพรรษา เทียมประสิทธิ์
912-919
สุพัฒนา จันทา, นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์
920-929
สุพพัตรา สุดใจ
930-936
อนันต์ เถื่อนเนาว์
937-943
อภิญญ์ พรหมจันทร์
944-951
อภิสรา กวางคีรี
952-962
Apisara Iadcharoen, Benjamas Cheirsilp
963-973
อรอนงค์ ทองกระจ่าง, ชุติมาวดี ทองจีน
974-982
อัมพุช พวงไม้, ชุติมาวดี ทองจีน
983-990
อินทิรา เพียรสุข, บรรดิษฐ พระประทานพร
991-998
อินทุอร ลาเทศ, ศุภานัน สิทธิเลิศ
999-1006
Issraporn Narin, Narong Kulnides, Nich Wongsongja
1007-1010
อุทิศ ฉัตรสิรภพ
1011-1016
เอกสิทธิ์ ชาตินทุ, ปิยะ ศักดิ์เจริญ, สืบพงษ์ ปราบใหญ่, คึกฤทธิ์ ศิลาลาย, โชติมา เวสารัชชานนท์
1017-1025
เอราวัณ ทับพลี, สุภัทร ชูประดิษฐ์
1026-1034
ไอริน ชุ่มเมืองเย็น, พรรณี เหมะสถล, วีรวัฒน์ ไทยขำ
1035-1042