ผลการปฏิบัติงานและปัญหาของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนครปฐม

ขจรศักดิ์ วิเศษสิงห์, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม และ 2) ปัญหาของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธร 4 แห่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 24 คน ผลวิจัยการวิจัยพบว่า 1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม มีการดำเนินงานลักษณะของการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมีการนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาแจ้งในที่ประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ 2) ปัญหาหลักในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจคือ ปัญหาด้านกำลังพล มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ไม่ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องอาศัยอาสาสมัครตำรวจบ้าน มาทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งจากการปฏิบัติภารกิจชุดอาสาสมัครพบว่า ยังพบปัญหาเกี่ยวกับขาดงบประมาณสนับสนุนชุดอาสาตำรวจบ้านที่มาจากภาคประชาชนซึ่งไม่สามารถสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**