ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภค ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ศรัณย์ เถาสุวรรณ์, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


งานวิจัยจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้เครื่องมือจากการเก็บแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด แบบสอบถามที่ใช้ผ่านการ pre-test มีการหาค่าความเชื่อมั่นและความสอดคล้องในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัคของแบบสอบถาม 40 ชุด ซึ่งมีค่า 0.995 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และมีการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผ่านช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่องของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมากที่สุด และรองลงมาคือ ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**