ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกำลังพลทหารบก

ดนัย ดิษาภิรมย์, นัทนิชา หาสุนทรี

Abstract


วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกำลังพลทหารบกจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุในการทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 186 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกำลังพลทหารบกโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกำลังพลทหารบกจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน จะแสดงความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกำลังพลทหารบกไม่แตกต่างกัน แต่ตัวแปรสถานภาพ อายุ และอายุการทำงานที่แตกต่างกัน แสดงความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกำลังพลทหารบกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**