ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใช้รูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อินทุอร ลาเทศ, ศุภานัน สิทธิเลิศ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations)เป็นการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใช้รูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง (One group pretest-posttest design) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร จำนวน 3 โรงเรียน รวมจำนวน 5 ห้องเรียน รวม 162 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา ที่เรียนเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) จำนวน 1 ห้องรวม 29 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเฉลิมฉลองด้านการฟังและการอ่าน โดยใช้สถิติคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติแบบพารามิเตอร์ โดยใช้วิธี  T-test Dependent Sample

ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations)โดยใช้รูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟัง-อ่าน และเมื่อเปรีบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations)พบว่ามีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**