การสำรวจร่องรอยหนูและสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพาะพันธุ์หนูในย่านที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประเทศไทย

สุจิตตรา เอกภูมิ, ธนาศรี สีหะบุตร, วิธิดา พัฒนอิสรานุกุล

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินร่องรอยหนูและสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในย่านที่พักอาศัยแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านจำนวนทั้งสิ้น 245 ครัวเรือน โดยใช้แบบสำรวจที่พัฒนามาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา(US centers for disease control and prevention;US CDC)ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ แหล่งอาหาร แหล่งน้ำ ที่หลบซ่อนตัว ทางเข้าออกของหนูผลการสำรวจพบร่องรอยหนูมากถึงร้อยละ 75.9 ของบ้านที่สำรวจทั้งหมดเนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่มักใช้ถังขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จัดเก็บอาหารไม่เหมาะสม ใช้ภาชนะบรรจุน้ำที่ไม่มีฝาปิดหรือปิดไม่มิดชิด และจัดวางของใช้อย่างไม่เป็นระเบียบนอกจากนี้ ประชาชนมักจะเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้จึงทำให้หนูใช้เป็นทางเข้า-ออกบ้านได้เมื่อนำผลการสำรวจร่องรอยหนูในแต่ละชุมชนไปเปรียบเทียบกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกาผลการศึกษาพบว่าชุมชนทั้งหมดถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่ต้องดำเนินการควบคุมป้องกันหนูอย่างเร่งด่วน ดังนั้นประชาชนควรปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ โดยต้องกำจัดแหล่งที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตหนู เช่น แหล่งอาหาร น้ำ ที่หลบซ่อน เพื่อควบคุมประชากรหนูอย่างยั่งยืน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**