การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์บทบาทสตรีในละครชุดอเมริกันโดยใช้มุมมองของสตรีนิยม กรณีศึกษา “สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว”

ชลวัชร ประวาลปัทมกุล

Abstract


สมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยว เป็นละครชุดอเมริกันที่นำเสนอเรื่องเพศโดยเฉพาะสตรีเพศได้เป็นอย่างดี (Bignell, 2008) ถึงแม้เนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ตัวละครหญิง แต่ทว่าตัวละครเหล่านั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคของสตรีเพศ เช่น การลดอำนาจ ข้อจำกัดต่าง ๆ การถูกกดขี่เป็นต้น ทั้งที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีให้มีความเท่าเทียมทั้งในด้านสิทธิและโอกาสและมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้หญิงในสังคม แต่ละครชุดเรื่องนี้กลับนำพาตัวละครหญิงกลับไปยังบทบาทดั้งเดิม ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของสตรีที่ถูกนำเสนอผ่านตัวละคนหลักหญิงทั้ง 4 คนคือ กาเบรียล โซลิส ลินเน็ต สโกโว บรี แวน ดี แคมป์และซูซาน เมเยอร์ ละครชุดเรื่องสมาคมแม่บ้านหัวใจเปลี่ยวตอนแรก pilotถูกนำมาเป็นตัวบทในการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีสตรีนิยมมาเป็นกรอบทฤษฎี ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบทบาทสตรี ถูกนำเสนอออกมาผ่านตัวละครหลักหญิงทั้ง 4 คน อีกทั้งทฤษฎีสตรีนิยมได้สะท้อนให้เห็นถึงการกดขี่ การสืบทอดทางสังคมของบทบาททางเพศ ความเชื่อเรื่องปิตาธิปไตยและการแสดงบทบาททางเพศอีกด้วย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**