การใช้และการประเมินผลประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

ชิชนันนท์ ช้างเนียม, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์

Abstract


การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดมลพิษจากกระบวนการผลิต และลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิต ดังนั้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ (1) ศึกษาสถานภาพการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมของประเทศไทย (2) ประเมินผลประโยชน์และผลสำเร็จจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผลการศึกษาพบว่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 47 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ร้อยละ 40.40 รองลงมาคืออุตสาหกรรมฟอกย้อม ร้อยละ 34.00 และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโรงงานที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า กรณีศึกษาโรงงานทั้ง 2 ตัวอย่าง มีมูลค่าผลประโยชน์สุทธิ ณ ปี พ.ศ. 2561 (NPV) เป็นลบ แต่เมื่อคาดการณ์ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจนถึง ณ ปี พ.ศ. 2570 สำหรับกรณีศึกษาที่ 1 มีมูลค่าผลประโยชน์สุทธิ (NPV) เท่ากับ1,045,291 บาท มีอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 4.15 และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้อยละ 65.00 สำหรับกรณีที่ 2 มีมูลค่าผลประโยชน์สุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,172,825 บาท มีอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.08 และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้อยละ 68.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีความสำเร็จและเกิดความคุ้มค่าในอนาคตระยะยาว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**