ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อชาไข่มุกในกรุงเทพมหานคร

นฏกร สิทธิสุทธิ์, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดคุณค่าตราสินค้าและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชาไข่มุกในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและบริโภคชาไข่มุก ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 400 คน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยมีการ Pre-Test เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน มีค่าความเชื่อมั่นรวม 0.956 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า และรูปแบบการดำเนินชีวิต ส่วนตัวแปรตามคือ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า

          ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า และรูปแบบการดำเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชาไข่มุกในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**