เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยการบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อต่อสายการบินแห่งชาติ

ภูวรักษ์ ไผทรักษ์, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านการบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อต่อสายการบินแห่งชาติ โดยทำการศึกษาประชากรในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติภูเก็ต ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และ Pre-test ทดสอบความน่าเชื่อถือกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คนได้ค่า Cronbach Alpha = 0.966 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณค่าตราสินค้า ปัจจัยด้านการบริการ ส่วนตัวแปรตามคือ กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ

ผลการศึกษาพบว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยด้านการบริการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อในการใช้บริการสายการบินแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**