กระบวนทัศน์ใหม่ด้านนโยบายทางการศึกษากับการพัฒนาครูเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21

กรจักร สุขลิ้ม

Abstract


การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากับการพัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัย 2 .เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนานโยบายการศึกษาให้สอดคล้องกับระดับการศึกษาปฐมวัย และ 3. เพื่อวิเคราะห์บริบทในสังคมไทยเชื่อมสู่การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเด็กปฐมวัย ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนศึกษา บริบทแวดล้อม ที่พัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยประชากร  กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเด็กปฐมวัย จำนวน 5 คน และครู จำนวน 50 คน รวมประชากรจำนวนทั้งสิ้น 55 คนประชากร กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการจำนวน 5 คนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ทำการสรุปผลการวิจัยรายงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**