กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ ร้าน SSRU Closet

อินทิรา เพียรสุข, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรม และสร้างกรอบแนวคิดของ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้าน SSRU Closet ซึ่งกรอบแนวคิดนี้จะนำไปใช้ศึกษาเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1. ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งมีองค์ประกอบคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพ 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  มีองค์ประกอบคือ  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ  ปัจจัยด้านกระบวนการ และ 3. ปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งกรอบแนวคิดนี้สามารถนำไปวิเคราะห์ทางสถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**