ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถรถยนต์ในจังหวัดระนอง

ไพโรจน์ สุวรรณปักขิณ, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, สุคนธ์ เครือน้ำคำ

Abstract


บทความเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดระนองโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดระนอง และ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ใช้บริการในจังหวัดระนองจากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการบริการจากอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดระนองจำนวน 6 รายได้แก่อู่หน่วยการช่างอู่กรีฑายกย่องอู่โรจน์การช่างอู่สมบูรณ์อู่เอียดการช่างอู่มานิตย์ มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน200คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งภาพรวมพบว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจอันได้แก่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีความสำคัญต่อการตัดสินใจในระดับมากเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นรายข้อพบว่า การจัดซ่อมตรงตามจุดประสงค์ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากผู้ใช้บริการต้องการให้รถยนต์ที่เข้ามาทำการจัดซ่อมนั้นได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด ให้มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและคงสภาพใช้งานได้ตามปกติรวมไปถึงการบอกรายการและรายละเอียดที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่องจากส่วนที่ซ่อมแซมเพื่องานที่ออกมามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี อันจะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**