ภาพลักษณ์องค์กรและการรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา

ณิษา วงศ์สุตาล, สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์กรและการรับรู้คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์องค์กร การรับรู้คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 387 คน วิเคราะห์ผลโดย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีการวิเคราะห์ F-test ANOVA และวิธีการวิเคราะห์ LSD ผลการศึกษาวิจัยพบว่าภาพลักษณ์องค์กร ด้านเอกลักษณ์องค์กร และการรับรู้คุณภาพการบริการด้านการเข้าถึงบริการง่ายและมีความยืดหยุ่น ด้านทัศนคติและพฤติกรรม ด้านการชดเชย ด้านความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ภาพลักษณ์องค์กร การรับรู้คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา มีความแตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**