ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการโมเดลโครงสร้างทัศนคติและทฤษฎีของคุณภาพบริการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันยนต์ผ่านบริษัทประกันภัยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ศุภรดา เผือกงาม, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการโมเดลโครงสร้างทัศนคติและทฤษฎีของคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันยนต์ผ่านบริษัทประกันภัยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ ประชากรกรุงเทพมหานครที่มีความต้องการซื้อประกันรถยนต์ทั้งเพศชายและเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 400 ชุด ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรต้นคือ ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ โมเดลสร้างทัศนคติ และทฤษฎีของคุณภาพบริการ ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

          นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานครจากกลุ่มตัวอย่าง คือ โมเดลสร้างทัศนคติทฤษฎีของคุณภาพบริการ และส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการโดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่องของโมเดลสร้างทัศนคติที่มากที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ และรองลงมาคือ ทฤษฎีของคุณภาพบริการ และส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**