ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมทานในเชียงใหม่

อภิญญ์ พรหมจันทร์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมายเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ บริบทการดำเนินชีวิตในสังคมเมืองและการเข้าถึงอาหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมทาน โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมทานที่มีความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 19 ราย

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวคิดและให้ความหมายอาหารเพื่อสุขภาพว่า อาหารเพื่อสุขภาพต้องประกอบด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกาย เน้นให้ความสำคัญกับ ความสะอาดถูกสุขอนามัย สด ใหม่ ร้อน ปรุงสุก ซึ่งอิงตามแนวคิดการแพทย์และโภชนาการ ตรงข้ามกับอาหารแช่แข็งพร้อมทานที่กลุ่มตัวอย่างให้ความหมายว่าอาหารประเภทนี้ไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากไม่ใช่อาหารที่สด ใหม่ และคงเหลือคุณค่าทางโภชนาการน้อยมากถึงไม่มีเลย รวมถึงอิทธิพลของสังคมเมือง วิถีชีวิต แบบแผนการทำงาน ลักษณะที่อยู่อาศัย การเพิ่มขึ้นแหล่งขายอาหาร ความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งอาหารแช่แข็งเป็นปัจจัยสำคัญในต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมทาน พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมทานของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีกลุ่มตัวอย่างมากถึง 15 รายที่ทานอาหารแช่แข็งพร้อมทานจำนวน 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนที่เหลืออีก 2 รายทานอาหารแช่แข็งพร้อมทาน 6-7 ครั้งต่อสัปดาห์ และอีก 2 รายทานอาหารแช่แข็งพร้อมทานอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จากกลุ่มตัวอย่างมากถึง 8 รายที่ทานอาหารแช่แข็งพร้อมทานในมื้อเช้า ตามด้วย มื้อเย็นจำนวน 6 ราย มื้อดึก 2 ราย มื้อกลางวัน 2 ราย และมี 1 รายที่ทานอาหารแช่แข็งพร้อมทานในทุกมื้อ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง 10 รายทานอาหารแช่แข็งพร้อมทานเฉพาะวันทำงานเท่านั้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**