การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในรายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รักษ์ วรุณวนารักษ์, อัมพร ดอนชัย, สุภาพร เตวิยะ, สุดาพร ปัญญาพฤกษ์, ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรในรายวิชาบทละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการมีส่วนร่วม 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ เนื้อหา กระบวนการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความสอดคล้องกัน นักศึกษามีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการแสดงละคร กิจกรรมพื้นฐานสำหรับการละคร การศึกษาเนื้อหาสาระของบทละคร การวิเคราะห์ความเหมาะสมของบทละคร และการแสดงละคร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**