ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยในตลาดหลักทรัพย์ โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ณัฐทพัสส์ ฉันทานุลักษณ์, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร โดยปัจจัยที่ใช้ศึกษาได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนราคาต่อกำไร โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 40 ไตรมาส จำนวน 11 หลักทรัพย์ โดยนำไปวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90%, 95% และ 99%

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยในตลาดหลักทรัพย์  โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม คือปัจจัยอัตราส่วนราคาต่อกำไร และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์มากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์แปรผันกับราคาหลักทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีความสัมพันธ์แปรผันกับราคาหลักทรัพย์เพียงบางหลักทรัพย์ ส่วนอัตราส่วนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ใดๆ คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**