ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา

วรรษมน โลกานุวัตรเสถียร, วิภาดา ประสารทรัพย์

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนที่จัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์และแบบทดสอบวัดความสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า 1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสารภาษาจีน 2) ผู้เรียนภาษาจีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**