แนวทางประยุกต์เทคโนโลยีบล็อคเชนสำหรับกิจการไฟฟ้าเสรีระดับชุมชน: กรณีศึกษารูปแบบค้าปลีก

ณฐมน ไรวา, สุวรรณ จันทิวาสารกิจ, จิรพล สังข์โพธิ์

Abstract


ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปริมาณสะสมของก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด รวมถึงต้นทุนด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้มถูกลงขึ้นเรื่อยๆ กิจการไฟฟ้าเสรีจึงเริ่มได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างในหลายประเทศ รูปแบบธุรกิจภาคพลังงานในอนาคตถูกปรับเปลี่ยนให้ผู้บริโภคสามารถเพิ่มบทบาทให้เป็นผู้ผลิตและผู้ขายได้เช่นกัน นอกจากความซับซ้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่ต้องศึกษาเพื่อปรับรูปแบบให้เหมาะสมต่อการผลิตและจำหน่ายแล้ว การนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกิจการไฟฟ้าเสรีนับเป็นความพยายามระดับโลกสำหรับการกระจายอำนาจของเศรษฐกิจแบ่งปันด้านพลังงานและเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระดับชุมชนไปสู่ระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุแนวคิดนี้ผู้เขียนมุ่งศึกษาว่า เทคโนโลยีบล็อคเชนมีความสามารถอย่างไรในการสร้างเศรษฐกิจแบ่งปันสำหรับกิจการไฟฟ้าเสรีเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสร้างรายได้จากประโยชน์พลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนมากขึ้น

ผลการวิจัยพบว่าการประยุกต์เทคโนโลยีบล็อคเชนสำหรับกิจการไฟฟ้าเสรีระดับชุมชน กรณีศึกษารูปแบบค้าปลีกนั้นประกอบด้วยสามแนวทางสำหรับการสร้างโอกาสในการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่กระจายอยู่แต่ละครัวเรือนพัฒนาขยายไปสู่ชุมชนขนาดใหญ่

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**