การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดปริมาณกระดาษ ของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สีห์สุระ วารีสอาด, วิภา เจริญภัณฑารักษ์, แววบุญ แย้มแสงสังข์

Abstract


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดปริมาณกระดาษ คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินระบบ Eco Faculty ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 (2) ประเมินปริมาณการใช้เอกสารกระดาษเปรียบเทียบกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ (3) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อติดตามและประเมินปริมาณการใช้กระดาษของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 14001:2015

          การดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนประกอบด้วย (1) สำรวจและประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Eco Faculty โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจและการยอมรับแนวคิดระบบ Eco Facultyและด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างเป็นระบบ 7 หมวด ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 (2) ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อในส่วนงาน/เบิกจ่าย และการคัดแยก/กำจัด ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานทดแทนการใช้กระดาษของหน่วยงานทดลอง คณะวนศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2558 - 2560 เครื่องมือที่ใช้คือ แอปพลิเคชันด้านไอซีทีของหน่วยงานทดลอง กลุ่มสายสนับสนุนช่วยวิชาการ และ(3) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อติดตามและประเมินปริมาณการใช้กระดาษโดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 14001:2015เครื่องมือที่ใช้คือ กลุ่มซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

          ผลการวิจัยพบว่า (1) การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Eco Faculty ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (= 3.43)และระบบ Eco Faculty ผลการประเมินอยู่ที่ 37.5 คะแนนจากคะแนนเต็มที่ 100โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (2) ประเมินปริมาณการใช้เอกสารกระดาษเปรียบเทียบกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงปีพ.ศ.2558 -2560 พบว่า ภาพรวมคณะวนศาสตร์ มีปริมาณการใช้กระดาษลดลง (=1.85) และ(3) การพัฒนาเว็บไซต์มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือส่วนบันทึกข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกระดาษแต่ละส่วนงานส่วนวิเคราะห์ข้อมูลการใช้และเปรียบเทียบปริมาณกระดาษมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนงาน และส่วนรายงานสรุปผลค่าปริมาณกระดาษตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในรูปแบบตารางและกราฟ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**