การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด

ขจรศักดิ์ ศักดาพงศานุรักษ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1.การจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. ลีน่า จำกัด จำกัด โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีเครื่องมือคือ แบบสัมภาษณ์แบบปลายปิด การตรวจเครื่องตามหลักเกณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษา จากองค์กรเอกชนที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดจำนวน 400 คนที่ผลการวิจัยพบว่า พบว่าระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์กับอุตสาหกรรม 4.0 บ. เพื่อการจัดการความรู้ขององค์กรเอกชนด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.83- 4.14ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.64- 3.87 การจัดการเปลี่ยนแปลงต้องปรับองค์กรโดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรมรูปแบบเดิม กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน (ผู้จัดหาวัตถุดิบ  โรงงาน  ผู้จัดจำหน่าย และสินค้า) จะถูกเชื่อมโยงโดยระบบดิจิตอลทั้งหมด ทำให้เกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่าที่สอดประสานกันได้อย่างดีเยี่ยม


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**