ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่: การตรวจสอบทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรคั่นกลาง

พิมพิกา พูลสวัสดิ์, ดรณีกร สุปันตี

Abstract


บทความนี้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาปัจจัยทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงในการส่งอิทธิพลไปยังความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการผ่านทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรคั่นกลางทำให้พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาจากปัจจัยทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ การคล้อยตามกลุ่มคนสำคัญ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ในช่วง 5 ปี ย้อนหลังจะมีการใช้ปัจจัยบุคลิกภาพด้านทุนทางจิตวิทยาด้านบวกและแนวโน้มของการชอบความเสี่ยงร่วมด้วย นอกจากนี้ยังค้นพบว่า ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการสามารถใช้อธิบายอิทธิพลทางอ้อมจากบุคลิกภาพไปยังความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มีจำนวนผู้ประกอบการใหม่มากขึ้น เพื่อตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**