กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ

เอราวัณ ทับพลี, สุภัทร ชูประดิษฐ์

Abstract


เยาวชน  เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านของช่วงชีวิตที่สำคัญในการเจริญเติบโตเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศชาติ เนื่องจากเป็นช่วงวัยสำคัญ ที่เยาวชนได้รับประสบการณ์ โอกาส และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ผู้เขียนนำเสนอแนวคิดพื้นฐานจากทฤษฎีทุนมนุษย์  (Human Capital Theory)  โดยอ้างอิงจากรายงานการพัฒนาโลก โดยธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งมีชื่อรายงานว่า “Development and the Next Generation”  หรือ “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนา” รายงานการพัฒนาโลกได้มุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่กับบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในหมู่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยรายงานได้นำเสนอครอบคลุมถึงพัฒนาการหลักที่สำคัญ 5 ประการในช่วงชีวิตของเยาวชนทุกคน ได้แก่ 1) การรับการศึกษาในโรงเรียนหลังเลยเกณฑ์อายุระดับประถม (Schooling) 2) การอยู่ในภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ (Taking health risks) 3) การทำงาน (Entering the labor force) 4) การมีครอบครัว (Forming Families) และ 5) การมีส่วนร่วมในชีวิตชุมชน (Active Citizenship)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**