การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ แอปเปิลรุ่นไอโฟนของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ธีร์ ชาติภูธร, สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์, ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลการตัดสินใจซื้อ โทรศัพท์มือแอปเปิล รุ่นไอโฟน ของกลุ่มเจนเนอเรชันวาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเจเนอเรชัน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานครราชสีมา จำนวน  400 คนโดยได้กำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น(probability Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก การจัดกิจกรรมพิเศษ และการขายโดยพนักงานขาย และการโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ แอปเปิล รุ่นไอโฟน ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการศึกษาวิจัยผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน และการพัฒนาระบบการจัดการการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของกิจการต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**