ภูมิภาคแหล่งกำเนิด (Region of Origin) สินค้าจีนที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคชาวไทย

ปณิธี ชลนิธี, ชำนาญ งามมณีอุดม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภูมิภาคแหล่งกำเนิดสินค้า (Region of Origin : ROO) จากประเทศจีนและการรับรู้ของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อภูมิภาคแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศจีนวิธีวิจัยเป็นแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรศึกษา คือ วิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ผู้ให้ข้อมูลหลักประจำหอการค้าไทย-จีนฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 2. ผู้ให้ข้อมูลหลักสมาคมคนรักชาและวัฒนธรรมจีน 3. ผู้ให้ข้อมูลหลักผู้ประกอบการค้าสินค้าใบชานำเข้าจากประเทศจีน การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชาวไทยที่เคยบริโภคชาจีนจำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกและแสดงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Regression Analysis

ผลการศึกษา พบว่า1) กลุ่มผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่มีการรับรู้ ROO ของชาจีนในระดับประเทศ คือทราบเพียงว่าใบชาที่ดีต้องมาจากประเทศจีน แต่ความรู้ในรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆ เช่น ด้านสถานที่ ประวัติศาสตร์ พฤติกรรม สัญลักษณ์ และการสื่อสาร ของชาแต่ละชนิดมีอยู่น้อยมาก 2) บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่มองว่าจุดเด่นของชาจีนที่มีภูมิภาคแหล่งกำเนิดจากประเทศจีน คือ 2.1 รูปลักษณ์ สี กลิ่นวิธีการชงชา 2.2รางวัลต่างๆที่ชาในแต่ละพื้นที่ได้รับ 2.3 สัญลักษณ์บ่งบอกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรือสัญลักษณ์ ROO ของใบชานั้นๆ 2.4 ประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าความเป็นมาของใบชาในแต่ละภูมิภาค 3) ผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อภูมิภาคแหล่งกำเนิดสินค้าชาจีนในด้านต่างๆ ดังนี้ 3.1 ด้านประสิทธิภาพ ผู้บริโภคมีการรับรู้สรรพคุณมากมายของชาจีน เช่น ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยขับสารพิษในร่างกาย เป็นต้น 3.2 ด้านอารมณ์ต่อภูมิภาคแหล่งกำเนิด ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในสินค้าชาจีนที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์การรับรองGI หรือสัญลักษณ์ ROO นั้นๆ 3.4. ด้านการรับรู้ความเสี่ยง สัญลักษณ์ GI หรือ หรือสัญลักษณ์ ROO พื้นที่นั้นๆ มีผลช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อชาจากประเทศจีนง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐบาล 3.5 ด้านความภัคดี สินค้าที่มีการระบุภูมิภาคแหล่งกำเนิดที่ชัดเจน หรือสินค้าที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ GI ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าซ้ำ หรือแนะนำให้คนรู้จักต่อไป ดังนั้นองค์ประกอบภูมิภาคแหล่งกำเนิดทั้ง 5 ด้าน สถานที่ ประวัติศาสตร์ พฤติกรรม สัญลักษณ์ และการสื่อสาร ล้วนส่งผลต่อการรับรู้ต่อผู้บริโภคชาวไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน ควรช่วยกันส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสินค้าภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและสากลมากยิ่งขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**