ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย

กัญญาพัชร วุฒิยา, เกียรติคุณ พุดคุ้ม

Abstract


การศึกษาวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย  เครื่องมือที่ใช้ในในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จากการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅=4.00, S.D.=0.85) เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าด้านที่มีการส่งเสริมการขาย เช่น การจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร/ ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวส่งผลต่อปัจจัยการตัดสินใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅=4.05,S.D.=0.90) รองลงมาคือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅=3.96, S.D.=0.80) ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ระดับการศึกษาสูงสุดและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างส่งต่อปัจจัยการตัดสินใจในด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาข้อมูล ทำให้ได้แนวทางการตลาดสำหรับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนี้ 1) การกำหนดตลาดเป้าหมายไปที่ นักท่องเที่ยวเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี เป็นพนักงานบริษัท และปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 2) การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด การจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร/ ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมีความหลากหลาย สามารถเลือกใช้จ่ายบริการที่ตรงกับความต้องการของตนเอง และสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**