ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยปี 2560

อุทิศ ฉัตรสิรภพ

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ในปี 2560เพื่อศึกษาการควบคุมคุณภาพผลผลิตและปริมาณน้ำมันปาล์มข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (time series) รายเดือนและเป็นแบบทุติยภูมิ (secondary data) ตั้งแต่เดือนมกราคม2555 ถึงเดือนธันวาคม 2560 หรือ 60  เดือนเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ ราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบ จากตลาดท้องถิ่น ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่, จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จากตลาดกรุงเทพฯ และตลาดมาเลเซียผลการวิจัยพบว่าถ้าราคาผลปาล์มทะลาย คุณภาพน้ำมัน 17% ในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศ เพิ่มขึ้น 0.55 บาทน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 0.85  บาทไขปาล์มบริสุทธิ์/ สเตียรีน ในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 2.78 บาทน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ส่งออก FOB มาเลเซียเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 1.57 บาทและปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ  สต๊อกน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ภายในประเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยปี 2560

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**